/ Tuotteet
Sis. ALV:n

Lantmännen Agro Oy:n verkkokaupan yleiset ehdot elinkeinonharjoittajille

Näitä Lantmännen Agro Oy:n verkkokaupan yleisiä ehtoja elinkeinonharjoittajille (jäljempänä ”Yleiset ehdot”) noudatetaan Lantmännen Agro Oy:n verkkokaupan kautta tapahtuvassa tuotteiden ja palveluiden myynnissä sekä toimituksissa yrityksille ja elinkeinonharjoittajille.

Kuluttaja-asiakkaisiin sovelletaan Lantmännen Agro Oy:n verkkokaupan yleisiä ehtoja kuluttaja-asiakkaille.

 

1. Määritelmät

1.1. Näihin Yleisiin ehtoihin sovelletaan seuraavia määritelmiä.

 • "Asiakas" on yritys tai muu elinkeinonharjoittaja, joka ostaa Myyjältä tuotteita tai palveluita.
 • ”Asiakaspalvelu” tarkoittaa Myyjän Asiakaspalvelua, jonka yhteystiedot sekä aukioloajat löytyvät Myyjän internet-sivuilta.
 • ”Kirjallinen” tarkoittaa myös sähköisessä muodossa tehtyjä asiakirjoja ja ilmoituksia, mm. sähköpostia.
 • ”Laki” tarkoittaa kaikkia Suomeen soveltuvia lakeja, asetuksia ja säädöksiä sekä Euroopan unionin direktiivejä ja asetuksia, sekä toimivaltaisten tuomioistuinten ja viranomaisten antamia päätöksiä ja velvoittavia ohjeita.
 • ”Lantmännenin digitaaliset palvelut” tarkoittaa Lantmännenin digitaalisen palvelualustan kautta tarjottavia palveluita.
 • ”Myyjä” on Lantmännen Agro Oy (y-2825061-8).
 • ”Sopijapuoli” tai ”Sopijapuolet” tarkoittaa Asiakasta tai Myyjää erikseen tai yhdessä.
 • "Sopimus" on sopimus, jonka osapuolet ovat tehneet asiakkaan ostaessa tuotteita tai palveluita Lantmännen Agro Oy:n verkkokaupasta.
 • ”Tilaus” tarkoittaa Asiakkaan Tuotetta tai Palvelua koskevaa kirjallista tai suullista tilausta.
 • ”Tuote” tarkoittaa Myyjän kulloinkin Asiakkaalle myymää Tuotetta ja/tai Palvelua.
 • ”Verkkokauppa” tarkoittaa Lantmännen Agro Oy:n verkkokauppaa.

 

2. Sopimuksen syntyminen

2.1. Sopijapuolten välille syntyy Sopimus, kun Myyjä on hyväksynyt Asiakkaan Tilauksen.

 

3. Tilaus ja tilauksen vahvistus

3.1. Asiakas tekee Tilauksen Myyjän internet-sivuilla olevasta Tilauskanavasta.
3.2. Myyjä lähettää Tilausvahvistuksen asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Jos Asiakkaan ostamaa Tuotetta ei jostain syystä voida toimittaa, Asiakkaalle voidaan tarjota vastaavaa korvaavaa tuotetta.
3.3. Myyjällä on oikeus oman harkintansa mukaan ja ilman korvausvelvollisuutta hylätä Tilaus ilmoittamalla tästä Asiakkaalle kolmen (3) arkipäivän kuluessa Tilauksen vastaanottamisesta.

 

4. Hinta

4.1. Tuotteen / Palvelun hinta on Myyjän kulloinkin voimassaoleva tilaushetken hinta euroissa ilmoitettuna. Myyjällä on oikeus yksipuolisesti ja vapaasti muuttaa päivittäistä hintaansa ilmoittamatta tästä Asiakkaalle. Ostoskorissa ostohetkellä ilmoitettu hinta on Sopijapuolten välillä sovellettava hinta.
4.2. Kaikki hinnat ilmoitetaan aina ilman toimituskuluja ja muita mahdollisia lisämaksuja. Lähetyskustannukset valitulle toimitustavalle ja vastaavat lisämaksut määritetään ostotapahtuman aikana ja ne ovat näkyvissä Asiakkaalle ennen ostotapahtuman loppuunsaattamista. Tietoa Myyjän käyttämistä lisistä ja niiden määristä on saatavilla Myyjän internet-sivulta ja Asiakaspalvelusta.
4.3. Myyjä voi tehdä erilaisia tarjouksia ja myyntikampanjoita, joiden laajuudesta ja muista ehdoista myyjä päättää aina erikseen. Tarjousten ja kampanjoiden ehdot ovat aina selkeästi näkyvissä tai saatavilla verkkokaupassa. Myyjä pidättää kuitenkin oikeuden irtisanoa tarjoukset ja myyntikampanjat ennenaikaisesti. Myyjän tarjoamilla alennuskoodeilla ja vastaavilla ei ole Tilaukseen kytkeytymätöntä raha-arvoa, eikä niitä voi lunastaa käteisellä, saldoilla tai vastaavilla.

 

5. Maksutavat ja -ehdot

5.1. Maksu voidaan suorittaa pankkimaksulla, korttimaksulla, mobiilimaksulla, tililaskulla tai laskulla. Myyjä pidättää oikeuden olla tarjoamatta kaikkia maksutapoja. Luotollinen myynti edellyttää, että Asiakas on rekisteröitynyt asiakkaaksi ja että Asiakas täyttää Myyjän kulloinkin noudattamat luottokelpoisuusvaatimukset.
5.2 Maksuun voidaan käyttää VISAn tai Mastercardin myöntämiä pankki- ja luottokortteja. Kortin numero, CVC-koodi ja kortin voimassaoloaika on ilmoitettava maksun yhteydessä. Asiakkaan tunnistamisvelvoitteet sekä muut lakisääteiset velvoitteet voivat lisäksi tarkoittaa, että asiakkaan on toteutettava lisätoimenpiteitä maksun suorittamiseksi. Myyjä pidättää oikeuden tarkistaa kortin pätevyyden, että pankki- tai luottokortilla on tilaa veloitukselle ja että asiakkaan antamat osoitetiedot ovat oikeat. Veloitus asiakkaan tililtä tehdään ostohetkellä.
5.3 Tilaus tulee maksaa laskussa mainittuun eräpäivään mennessä. Laskun eräpäivän jälkeen viivästyskorkoa peritään kulloinkin voimassa olevan korkolain (1982/633) mukaisesti. Lisäksi velkaa koskevasta kirjallisesta maksumuistutuksesta veloitetaan 20 euron maksumuistutusmaksu.
5.4 Maksu voidaan suorittaa vain euromääräisenä. Tuote on Myyjän omaisuutta, kunnes se on maksettu kokonaisuudessaan.

 

6. Toimitus ja rahti

6.1 Myyjän normaali toimitusaika on Tuotteesta riippuen 3-10 arkipäivää Tilauksen vastaanottamisesta, elleivät Sopijapuolet kirjallisesti muuta sovi. Kulloinkin sovellettava arvioitu toimitusaika näkyy ostotapahtuman yhteydessä.
6.2 Toimituksiin sovellettava toimitusehto on DAP (Incoterms 2020) elleivät Sopijapuolet kirjallisesti muuta sovi.
6.3 Myyjä toimittaa Tilauksen pääsääntöisesti arkipäivinä. Erikseen Sopijapuolten niin sopiessa Tilaus voidaan toimittaa normaalia toimitusaikaa nopeammin. Myyjällä on oikeus tällöin veloittaa nopean toimituksen lisää siten, kuin lisistä on erikseen Myyjän verkkosivulla ilmoitettu.
6.4 Toimitukset tehdään Suomen alueella.
6.5 Asiakas vastaa osaltaan siitä, että toimitus voidaan tehdä Tilauksen mukaisesti.
6.6 Mikäli toimitus estyy tai viivästyy Asiakkaasta johtuvasta syystä, Myyjällä on oikeus veloittaa tästä aiheutuneet lisäkustannukset. Myyjä ei ole tällöin vastuussa viivästyksestä tai siitä aiheutuvasta vahingosta miltään osin.

 

7. Reklamaatiot

7.1 Asiakas on velvollinen tarkastamaan Tuotteen heti sen vastaanotettuaan. Mikäli Tuotteessa ja/tai Toimituksessa on virhe, tästä on reklamoitava myyjää mahdollisimman pikaisesti ja kuitenkin viimeistään kolmen (3) vuorokauden kuluessa Tuotteen vastaanottamisesta uhalla ettei myöhemmin tehtyä reklamaatiota oteta huomioon. Reklamaatiot pyydetään lähettämään sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu.agro@lantmannen.com.
7.2 Laskuun liittyvät huomautukset on tehtävä laskussa näkyviin Myyjän yhteystietoihin seitsemän (7) päivän kuluessa laskun päiväyksestä uhalla, ettei myöhemmin tehtyä reklamaatiota oteta huomioon.

 

8. Vastuu virheistä

8.1 Myyjän vastuu virheestä tai viivästyksestä on enintään Tuotteen hinnan suuruinen, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.
8.2 Mikäli Tuote on virheellinen, Myyjällä on ensisijaisesti oikeus korvata Tuote uudella. Vaihtoehtoisesti Myyjällä on oikeus maksaa virheen johdosta hinnanalennusta, jos virheen arvo on olennainen. Kun viallinen Tuote on palautettu ja reklamaatio on hyväksytty, korvaava Tuote toimitetaan tai hinnanalennus suoritetaan.
8.3 Myyjä ei ole miltään osin vastuussa virheestä johtuvista välillisistä vaurioista tai välillisistä vahingoista tai muista menetyksistä, kuten toiminnan keskeytykseen, saamatta jääneeseen katteeseen, asiakkaan purkautuneeseen sopimukseen tai muihinkaan mahdollisiin asiakkaalle tai kolmannelle aiheutuneisiin välillisiin vahinkoihin liittyen, johtuivatpa ne tuotteessa olevasta virheestä tai viivästyksestä.

 

9. Henkilötietojen käsittely ja evästeet

9.1 Myyjä käsittelee verkkokaupassa vierailevien asiakkaiden henkilötietoja kulloinkin voimassa olevan sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Henkilötietojen käsittelyä koskevat periaatteet ja käyttötarkoitukset löytävät myyjän internet-sivustolta osoitteesta kauppa.lantmannenagro.fi/privacy-policy.
9.2 Myyjän verkkokaupassa käytetään evästeitä (Cookies). Evästeiden käyttöä koskevat periaatteet ja ohjeet kuinka estät evästeiden käytön, löytyvät Myyjän internetsivustolta osoitteesta kauppa.lantmannenagro.fi/cookie-policy.

 

10. Immateriaalioikeudet

10.1 Verkkokaupan sisältö on Myyjän tai kolmansien osapuolten omistuksessa. Kaikki oikeudet sisältöön pidätetään ja sisällön luvaton käyttö tai jakelu voi rikkoa tekijänoikeuksia, tavaramerkkilakeja ja / tai muuta Suomen tai kansainvälistä lainsäädäntöä, millä voi olla juridisia seuraamuksia. Verkkokaupan sisältöä ei saa muuttaa, lähettää, luoda uudelleen, julkaista, lisensoida, siirtää tai myydä ilman Myyjän tai muun oikeudenhaltijan etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

 

11. Muut ehdot

11.1 Verkkokaupassa esitetyt kuvat sekä ilmoitetut Tuotetiedot ovat suuntaa antavia. Asiakkaalle toimitettava Tuote voi poiketa ulkomuodoltaan tai muilta ominaisuuksiltaan verkkokaupan sivuilla olevasta kuvasta. Myyjä ei vastaa poikkeamista.
11.2 Myyjä ei vastaa verkkokaupassa ostetun Tuotteen tai Palvelun soveltuvuudesta asiakkaalle.
11.3 Myyjä ei vastaa verkkokaupan toimivuudesta tai virheettömyydestä, eikä anna takuuta siitä, että verkkokaupan toiminnassa ei ilmenisi keskeytyksiä tai palvelukatkoksia.
11.4 Myyjä pidättää oikeuden muuttaa näitä ehtoja tarvittaessa. Ehdot, jotka ovat kulloinkin ovat saatavilla verkkokaupassa asiakkaan suorittaessa oston, ovat voimassa ja niitä sovelletaan. Asiakas hyväksyy ehdot verkkokauppaa käyttäessään ja on velvollinen tutustumaan kulloinkin voimassa oleviin ehtoihin verkkokaupassa asioidessaan. Asiakas on myös velvollinen tallentamaan tekemäänsä tilaukseen soveltuvat sopimusehdot.
11.5 Asiakas sitoutuu käyttämään verkkokauppaa ainoastaan lain ja hyvän tavan mukaisiin tarkoituksiin.
11.6 Asiakas vastaa näiden sopimusehtojen tai lain vastaisesta toiminnasta Myyjälle tai kolmannelle osapuolelle aiheuttamastaan vahingosta täysimääräisesti.
11.7 Myyjällä on koska tahansa oikeus estää Verkkokaupan käyttäminen ja ostosten tekeminen.
11.8 Myyjä ei ole vastuussa haitoista ja vahingoista, jotka johtuvat olosuhteista, joita myyjä ei ole kohtuullisin toimin voinut välttää tai voittaa (ylivoimainen este). Esimerkiksi luonnonmullistukset, työtaistelutoimenpiteet, henkilökunnan sairastuminen, tuonti- ja vientikiellot, häiriöt yleisissä tietoliikenneyhteyksissä, sähkökatkot sekä häiriöt postin kulussa tai maantieliikenteessä voivat olla ylivoimaisia esteitä. Mikäli ylivoimainen este jatkuu yli kuukauden, on sekä tuotteen myyjällä että asiakkaalla oikeus purkaa kauppa ilman vahingonkorvaus- tai viivästysseuraamuksia.


12. Sovellettavat lait ja riitojen ratkaisu

12.1 Verkkokaupassa tehtäviin tilauksiin ja sopimuksiin sovelletaan Suomen lakia.
12.2 Osapuolet pyrkivät ratkaisemaan mahdolliset erimielisyydet ensisijaisesti neuvotteluteitse. Jos sopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, sopimuksesta tai tilauksesta aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa tai vaihtoehtoisesti Asiakkaan kotipaikan tai vakituisen asuinpaikan käräjäoikeudessa. Jos Asiakkaalla ei ole vakituista asuinpaikkaa Suomessa, erimielisyydet ratkaistaan Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa.

 

13. Yhteystiedot

Lantmännen Agro Oy
Jaakonkatu 2
01620 Vantaa

Sähköposti: asiakaspalvelu.agro@lantmannen.com