/ Tuotteet
Sis. ALV

 Lantmännen Agro Oy:n verkkokaupan yleiset ehdot kuluttaja-asiakkaille

Näitä Lantmännen Agro Oy:n verkkokaupan yleisiä ehtoja kuluttaja-asiakkaille (jäljempänä ”Yleiset ehdot”) noudatetaan Lantmännen Agro Oy:n verkkokaupan kautta tapahtuvassa tuotteiden ja palveluiden myynnissä ja toimituksissa kuluttaja-asiakkaille.

Yritysasiakkaisiin sovelletaan sen sijaan Lantmännen Agro Oy:n verkkokaupan yleisiä ehtoja yritysasiakkaille.

 

1. Määritelmät

1.1. Näihin Yleisiin ehtoihin sovelletaan seuraavia määritelmiä.

 • "Asiakas" on Kuluttajansuojalaissa (1978/38) tarkoitettu kuluttaja-asiakas, joka ostaa Myyjältä tuotteita tai palveluita.
 • ”Asiakaspalvelu” tarkoittaa Myyjän Asiakaspalvelua, jonka yhteystiedot sekä aukioloajat löytyvät Myyjän internet-sivuilta.
 • ”Kirjallinen” tarkoittaa myös sähköisessä muodossa tehtyjä asiakirjoja ja ilmoituksia, mm. sähköpostia.
 • ”Laki” tarkoittaa kaikkia Suomeen soveltuvia lakeja, asetuksia ja säädöksiä sekä Euroopan unionin direktiivejä ja asetuksia, sekä toimivaltaisten tuomioistuinten ja viranomaisten antamia päätöksiä ja velvoittavia ohjeita.
 • ”Lantmännenin digitaaliset palvelut” tarkoittaa Lantmännenin digitaalisen palvelualustan kautta tarjottavia palveluita.
 • ”Myyjä” on Lantmännen Agro Oy (y-2825061-8)
 • ”Sopijapuoli” tai ”Sopijapuolet” tarkoittaa Asiakasta tai Myyjää erikseen tai yhdessä.
 • "Sopimus" on sopimus, jonka osapuolet ovat tehneet asiakkaan ostaessa tuotteita tai palveluita Lantmännen Agro Oy:n verkkokaupasta.
 • ”Tilaus” tarkoittaa Asiakkaan Tuotetta tai Palvelua koskevaa kirjallista tai suullista tilausta.
 • ”Tuote” tarkoittaa Myyjän kulloinkin Asiakkaalle myymää Tuotetta ja/tai Palvelua.
 • ”Verkkokauppa” tarkoittaa Lantmännen Agro Oy:n verkkokauppaa.

2. Sopimuksen syntyminen

2.1. Sopijapuolten välille syntyy Sopimus, kun Myyjä on hyväksynyt Asiakkaan Tilauksen.

 

3. Tilaus ja tilauksen vahvistus

3.1. Asiakas tekee Tilauksen Myyjän internet-sivuilla olevasta Tilauskanavasta.
3.2. Myyjä lähettää Tilausvahvistuksen asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Jos Asiakkaan ostamaa Tuotetta ei jostain syystä voida toimittaa, Asiakkaalle voidaan tarjota vastaavaa korvaavaa tuotetta.
3.3. Myyjällä on oikeus oman harkintansa mukaan ja ilman korvausvelvollisuutta hylätä Tilaus ilmoittamalla tästä Asiakkaalle kolmen (3) arkipäivän kuluessa Tilauksen vastaanottamisesta.


4. Hinta

4.1. Tuotteen / Palvelun hinta on Myyjän kulloinkin voimassaoleva tilauspäivän hinta euroissa ilmoitettuna. Myyjällä on oikeus yksipuolisesti ja vapaasti muuttaa päivittäistä hintaansa ilmoittamatta tästä Asiakkaalle. Ostoskorissa ostohetkellä ilmoitettu hinta on Sopijapuolten välillä sovellettava hinta.
4.2. Kaikki hinnat ilmoitetaan aina ilman toimituskuluja ja muita mahdollisia lisämaksuja. Lähetyskustannukset valitulle toimitustavalle ja vastaavat lisämaksut määritetään ostotapahtuman aikana ja ne ovat näkyvissä Asiakkaalle ennen ostotapahtuman loppuunsaattamista. Tietoa Myyjän käyttämistä lisistä ja niiden määristä on saatavilla Myyjän internet-sivulta ja Asiakaspalvelusta.
4.3. Myyjä voi tehdä erilaisia tarjouksia ja myyntikampanjoita, joiden laajuudesta ja muista ehdoista myyjä päättää aina erikseen. Tarjousten ja kampanjoiden ehdot ovat aina selkeästi näkyvissä tai saatavilla verkkokaupassa. Myyjä pidättää kuitenkin oikeuden irtisanoa tarjoukset ja myyntikampanjat ennenaikaisesti. Myyjän tarjoamilla alennuskoodeilla ja vastaavilla ei ole Tilaukseen kytkeytymätöntä raha-arvoa, eikä niitä voi lunastaa käteisellä, saldoilla tai vastaavilla.

 

5. Maksutavat ja -ehdot

5.1. Maksu voidaan suorittaa pankkimaksulla, korttimaksulla, mobiilimaksulla, tililaskulla tai laskulla. Myyjä pidättää oikeuden olla tarjoamatta kaikkia maksutapoja. Luotollinen myynti edellyttää, että Asiakas on rekisteröitynyt asiakkaaksi ja että Asiakas täyttää Myyjän kulloinkin noudattamat luottokelpoisuusvaatimukset.
5.2 Maksuun voidaan käyttää VISA:n tai Mastercardin myöntämiä pankki- ja luottokortteja. Kortin numero, CVC-koodi ja kortin voimassaoloaika on ilmoitettava maksun yhteydessä. Asiakkaan tunnistamisvelvoitteet sekä muut lakisääteiset velvoitteet voivat lisäksi tarkoittaa, että asiakkaan on toteutettava lisätoimenpiteitä maksun suorittamiseksi. Myyjä pidättää oikeuden tarkistaa kortin pätevyyden, että pankki- tai luottokortilla on tilaa veloitukselle ja että asiakkaan antamat osoitetiedot ovat oikeat. Veloitus asiakkaan tililtä tehdään ostohetkellä.
5.3 Tilaus tulee maksaa laskussa mainittuun eräpäivään mennessä. Laskun eräpäivän jälkeen viivästyskorkoa peritään kulloinkin voimassa olevan korkolain (1982/633) mukaisesti. Lisäksi velkaa koskevasta kirjallisesta maksumuistutuksesta veloitetaan 5 euron maksumuistutusmaksu.
5.4 Maksu voidaan suorittaa vain euromääräisenä. Tuote on Myyjän omaisuutta, kunnes se on maksettu kokonaisuudessaan.

 

6. Toimitus ja rahti

6.1 Myyjän normaali toimitusaika on Tuotteesta riippuen 3-10 arkipäivää Tilauksen vastaanottamisesta, elleivät Sopijapuolet kirjallisesti muuta sovi. Kulloinkin sovellettava arvioitu toimitusaika näkyy ostotapahtuman yhteydessä.
6.2 Toimituksiin sovellettava toimitusehto on DAP elleivät Sopijapuolet kirjallisesti muuta sovi.
6.3 Myyjä toimittaa Tilauksen pääsääntöisesti arkipäivinä. Erikseen Sopijapuolten niin sopiessa Tilaus voidaan toimittaa normaalia toimitusaikaa nopeammin. Myyjällä on oikeus tällöin veloittaa nopean toimituksen lisää siten, kuin lisistä on erikseen Myyjän verkkosivulla ilmoitettu.
6.4 Asiakas vastaa osaltaan siitä, että toimitus voidaan tehdä Tilauksen mukaisesti.
6.5 Mikäli toimitus estyy tai viivästyy Asiakkaasta johtuvasta syystä, Myyjällä on oikeus veloittaa tästä aiheutuneet lisäkustannukset. Myyjä ei ole tällöin vastuussa viivästyksestä tai siitä aiheutuvasta vahingosta miltään osin.

 

7. Peruuttamisoikeus

7.1 Verkkokaupassa Asiakkaan toimesta tehtyihin Tilauksiin sovelletaan kulloinkin voimassa olevan Kuluttajansuojalain säännöksiä. Kuluttaja-asiakkailla on oikeus peruuttaa kauppa tuotteiden ja/tai palveluiden- tai, mikäli tuotteet ja/tai palvelut on toimitettu useassa erässä, samaan tilaukseen liittyvän viimeisen tavara- tai toimituserän, vastaanottamisesta 14 päivän kuluessa. Peruuttamisen määräajan noudattamiseksi riittää, että ilmoitus peruuttamisoikeuden käytöstä lähetetään ennen peruuttamisajan päättymistä. Peruuttaminen edellyttää ilmoitusta Myyjälle. Kuluttajan tulee palauttaa peruuttamislomake tai muu yksiselitteinen peruuttamisilmoitus osoitteeseen: asiakaspalvelu.agro@lantmannen.com.
7.2 Peruutusoikeutta käytettäessä Tuotteet on palautettava viimeistään 14 päivän kuluessa peruuttamisilmoituksen lähettämisestä. Tuotteet tulee palauttaa Myyjän ilmoittamaan lähimpään palautuspaikkaan.
7.3 Kuluttaja-asiakkaan peruuttaessa sopimuksen hänelle palautetaan kaikki suoritukset viivytyksettä ja joka tapauksessa viimeistään 14 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen vastaanottamisesta. Asiakkaalle ei kuitenkaan palauteta jo tehdyistä toimituksista laskutettuja toimituskustannuksia. Mikäli toimitusta ei ole vielä tehty asiakkaan maksamat toimituskustannukset kuitenkin palautetaan. Palautus tehdään asiakkaan ilmoittamalle pankkitilille. Asiakkaalle ei aiheudu suoritusten palauttamisesta kustannuksia. Asiakas on vastuussa tavaroiden palauttamisesta johtuvista välittömistä kustannuksista. Palautuksen edellytyksenä on, että tuote on samassa kunnossa kuin sitä vastaanottaessa. Asiakas vastaa tuotteen arvon alentumisesta, joka on seurausta muusta kuin tavaroiden luonteen, ominaisuuksien ja toimivuuden toteamiseksi tarvittavasta käsittelystä.

 

8. Reklamaatiot

8.1 Mikäli Tuotteessa ja/tai Toimituksessa on virhe, tästä on reklamoitava Myyjää kohtuullisessa ajassa sen jälkeen, kun Asiakas on virheen havainnut tai hänen olisi pitänyt se havaita. Reklamaatio tulee tehdä mahdollisimman pikaisesti ja kuitenkin viimeistään kahden (2) kuukauden kuluessa sen havaitsemisesta. Reklamaatiot pyydetään toimittamaan sähköpostitse osoitteella asiakaspalvelu.agro@lantmannen.com.
8.2 Laskuun liittyvät huomautukset on tehtävä laskussa näkyviin Myyjän yhteystietoihin seitsemän (7) päivän kuluessa laskun päiväyksestä uhalla, ettei myöhemmin tehtyä huomautusta oteta huomioon.

 

9. Vastuu virheistä ja viivästyksistä

9.1 Kun viallinen Tuote on palautettu ja reklamaatio on hyväksytty, Myyjä korvaa asiakkaalle virheestä johtuvat välittömät kustannukset kulloinkin voimassa olevien säännösten mukaisesti.
9.2 Myyjä ei ole miltään osin vastuussa virheestä johtuvista välillisistä vaurioista tai välillisistä vahingoista tai muista menetyksistä. Tätä vastuunrajoitusta ei kuitenkaan sovelleta, jos pakollisesta lainsäädännöstä, kuten kulloinkin voimassa olevasta kuluttajansuojalaista, muuta johtuu.
9.3 Jos toimituksen täyttäminen sovitussa aikataulussa on vaarassa viivästyä, Myyjä on velvollinen ilmoittamaan tästä mahdollisimman pikaisesti ostajalle. Jollei Sopijapuolten välillä ole erikseen kirjallisesti toisin sovittu, Myyjä ei ole velvollinen korvaamaan asiakkaalle viivästyksestä aiheutuvia välittömiä eikä välillisiä vahinkoja.

 

10. Henkilötietojen käsittely ja evästeet

10.1 Myyjä käsittelee verkkokaupassa vierailevien asiakkaiden henkilötietoja kulloinkin voimassa olevan sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Henkilötietojen käsittelyä koskevat periaatteet ja käyttötarkoitukset löytävät myyjän internet-sivustolta osoitteesta kauppa.lantmannenagro.fi/privacy-policy.
10.2 Myyjän verkkokaupassa käytetään evästeitä (Cookies). Evästeiden käyttöä koskevat periaatteet ja ohjeet kuinka estät evästeiden käytön, löytyvät Myyjän internetsivustolta osoitteesta kauppa.lantmannenagro.fi/cookie-policy.

 

11. Immateriaalioikeudet

11.1. Verkkokaupan sisältö on Myyjän tai kolmansien osapuolten omistuksessa. Kaikki oikeudet sisältöön pidätetään ja sisällön luvaton käyttö tai jakelu voi rikkoa tekijänoikeuksia, tavaramerkkilakeja ja / tai muuta Suomen tai kansainvälistä lainsäädäntöä, millä voi olla juridisia seuraamuksia. Verkkokaupan sisältöä ei saa muuttaa, lähettää, luoda uudelleen, julkaista, lisensoida, siirtää tai myydä ilman Myyjän tai muun oikeudenhaltijan etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

 

12. Muut ehdot

12.1 Verkkokaupassa esitetyt kuvat sekä ilmoitetut Tuotetiedot ovat suuntaa antavia. Asiakkaalle toimitettava Tuote voi poiketa ulkomuodoltaan tai muilta ominaisuuksiltaan verkkokaupan sivuilla olevasta kuvasta. Myyjä ei vastaa poikkeamista.
12.2 Myyjä ei vastaa verkkokaupassa ostetun Tuotteen tai Palvelun soveltuvuudesta asiakkaalle.
12.3 Myyjä ei vastaa verkkokaupan toimivuudesta tai virheettömyydestä, eikä anna takuuta siitä, että verkkokaupan toiminnassa ei ilmenisi keskeytyksiä tai palvelukatkoksia.
12.4 Myyjä pidättää oikeuden muuttaa näitä ehtoja tarvittaessa. Ehdot, jotka ovat kulloinkin ovat saatavilla verkkokaupassa asiakkaan suorittaessa oston, ovat voimassa ja niitä sovelletaan. Asiakas hyväksyy ehdot verkkokauppaa käyttäessään ja on velvollinen tutustumaan kulloinkin voimassa oleviin ehtoihin verkkokaupassa asioidessaan. Asiakas on myös velvollinen tallentamaan tekemäänsä tilaukseen soveltuvat sopimusehdot.
12.5 Asiakas sitoutuu käyttämään verkkokauppaa ainoastaan lain ja hyvän tavan mukaisiin tarkoituksiin.
12.6 Asiakas vastaa näiden sopimusehtojen tai lain vastaisesta toiminnasta Myyjälle tai kolmannelle osapuolelle aiheuttamastaan vahingosta täysimääräisesti.
12.7 Myyjällä on koska tahansa oikeus estää Verkkokaupan käyttäminen ja ostosten tekeminen.
12.8 Myyjä ei ole vastuussa haitoista ja vahingoista, jotka johtuvat olosuhteista, joita myyjä ei ole kohtuullisin toimin voinut välttää tai voittaa (ylivoimainen este). Esimerkiksi luonnonmullistukset, työtaistelutoimenpiteet, henkilökunnan sairastuminen, tuonti- ja vientikiellot, häiriöt yleisissä tietoliikenneyhteyksissä, sähkökatkot sekä häiriöt postin kulussa tai maantieliikenteessä voivat olla ylivoimaisia esteitä. Mikäli ylivoimainen este jatkuu yli kuukauden, on sekä tuotteen myyjällä että asiakkaalla oikeus purkaa kauppa ilman vahingonkorvaus- tai viivästysseuraamuksia.

 

13. Sovellettavat lait ja riitojen ratkaisu

13.1 Verkkokaupassa tehtäviin tilauksiin ja sopimuksiin sovelletaan Suomen lakia.

13.2 Osapuolet pyrkivät ratkaisemaan mahdolliset erimielisyydet ensisijaisesti neuvotteluteitse. Jos sopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, sopimuksesta tai tilauksesta aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa. Asiakas voi kuitenkin saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn Asiakkaan on oltava yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi). Asiakkaalla on lisäksi oikeus saattaa riita-asia käräjäoikeuden ratkaistavaksi Asiakkaan oman kotipaikan tai vakituisen asuinpaikan käräjäoikeuteen.

 

14. Yhteystiedot

Lantmännen Agro Oy
Jaakonkatu 2
01620 Vantaa

Sähköposti: asiakaspalvelu.agro@lantmannen.com